NEWS

w sprawie: zadań zapewniających ciągłość działania BIPROMET SA w sytuacji zagrożenia epidemią wirusa SARS CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19

 

 §1

W związku z wprowadzeniem Aneksów nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr PZ/9/2020 Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie zadań zapewniających ciągłość działania KGHM w sytuacji zagrożenia epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19 przyjęte zostały dodatkowe rekomendowane zasady postępowania.

 W §1 Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 07/2020/DO po punkcie 9 dodaje się kolejne punkty:

10) Zarząd Spółki wprowadza od 3 kwietnia 2020 r. bezwzględny obowiązek dokonywania przez pracowników Spółki oraz osób wykonujących pracę na terenie Spółki prowadzącej działalność, przed udaniem się do pracy, samokontroli temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury tj. co najmniej 380C lub duszności lub kaszlu, pracownik jest zobowiązany postępować zgodnie z wytycznymi GIS, Ministerstwa Zdrowia i innych uprawnionych instytucji Państwa.

11) Zarząd Spółki wprowadza od 3 kwietnia 2020 r. obowiązek wyrywkowego dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren Spółki prowadzącej działalność. Pomiary przy użyciu termometru bezdotykowego będą przeprowadzać pracownicy ochrony przed wejściem do budynku Spółki prowadzącej działalność.

12) Zarząd Spółki wprowadza od 6 kwietnia 2020 r. obowiązek bezwzględnego dokonywania pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących na teren Spółki prowadzącej działalność. W przypadku użycia termometru bezdotykowego, pomiar będą przeprowadzać pracownicy ochrony przed wejściem do budynku Spółki prowadzącej działalność.

13) W przypadku stwierdzenia u osoby wchodzącej na teren Spółki w dwóch kolejnych pomiarach temperatury wynoszącej co najmniej 380C, osoba taka nie może zostać dopuszczona do wejścia do budynku Spółki prowadzącej działalność. Zostanie ona odizolowana do czasu skonsultowania się z lekarzem, który podejmie decyzję o dalszym sposobie postępowania z taką osobą.

14) Decyzję w tym zakresie otrzymuje pracodawca, który w porozumieniu z osobą,
o której mowa w pkt. 13, podejmuje dalsze kroki w sprawie - zgodnie z zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia i innych uprawnionych instytucji państwowych.

15) W razie stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia tj. - podwyższonej temperatury ciała lub duszności lub kaszlu każda osoba, a w szczególności pracownik Spółki przebywający na terenie spółki prowadzącej działalność jest zobowiązana powiadomić o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, który informuje o tym fakcie służby BHP lub wyznaczoną u danego pracodawcy osobę oraz pracodawcę.

16) Osoba, o której mowa w pkt. 15 zostanie odizolowana do czasu skonsultowania się z lekarzem, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania z taką osobą.

17) Decyzję w tym zakresie otrzymuje pracodawca, który w porozumieniu z osobą,
o której mowa w pkt. 15, podejmuje dalsze kroki w sprawie - zgodnie z zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia i innych uprawnionych instytucji państwowych.

18) Działanie pracodawcy, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu nie zwalnia pracownika z postępowania zgodnego z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i innych uprawnionych instytucji Państwa.

19) Niezgłoszenie przez pracownika spółki podwyższonej temperatury, kaszlu lub duszności, a także próba wejścia przez pracownika na teren spółki prowadzącej działalność z takimi objawami będzie traktowana jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

20) Niezgłoszenie przez pracownika podmiotu wykonującego usługi na rzecz spółki podwyższonej temperatury, kaszlu lub duszności oraz próba wejścia przez takiego pracownika na teren spółki prowadzącej działalność z takimi objawami będzie stanowiła podstawę odpowiedzialności kontraktowej takiego podmiotu wobec spółki.

 * w budynku Spółki prowadzącej działalność pomiar dokonywany jest w godzinach między 7:00 a 8.15.

W przypadku pracowników, którzy wchodzą na teren budynku Spółki prowadzącej działalność poza tym przedziałem czasowym, mierzą oni sobie temperaturę samodzielnie w obecności przełożonego lub osoby przez niego wyznaczonej.    

§2

  1. Pozostałe zapisy Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 07/2020/DO pozostają bez zmian.
  2. Aneks nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 07/2020/DO wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 

PREZES ZARZĄDU
  Dariusz Kubiak

 

Nazwa

Aneks nr 1 z dnia 02.04.2020 r. do Zarządzenia Prezesa Zarządu Bipromet S.A. nr 07/2020/DO z dnia 19.03.2020 r.

Data publikacji

03/04/2020

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.